مردم جهان افسرده تر می شوند!


تعداد افرادی که از ناراحتی های روحی رنج می برند ، روز به روز بیشتر می شود. در سال 2006 انستیتو روبرت کخ آلمان اعلام کرد که نظرپرسی ها و تحقیقات علمی برای اداره آمار، در مورد وضعیت سلامتی آلمانی ها ،  حاکی از آن است که اهمیت بیماری های روانی به خاطر فقدان داده های معتبر، تا آن زمان دست کم گرفته شده است. انستیتو روبرت کخ و موسسات علمی و شرکت های بزرگ بیمه های درمانی به این نتیجه رسیده اند که در چند سال اخیر ، غیبت از کار به علت ناراحتی های روحی سیری صعودی داشته ، در حالی که سهم بیماری های  فیزیکی موثردر این امر ، برعکس کم شده است. در جدول آماری علل غیبت  شهروندان در سرکار ، پس از بیماری های اسکلتی- عضلانی، جراحات و بیماری های تنفسی، اینک  ناراحتی های روحی  قرار گرفته است. مدت زمان غیبت دراثر ناراحتی های روحی ولی طولانی تر است و میانگین آن 22.5 روز در سال در مقابل 6.4 روزبرای بیماری های تنفسی برآورد شده است .سه چهارم افراد گروه نخست  به علت ناراحتی های فیزیکی نیز به کرات در سال غیبت می کنند و بانوان درصد بالاتری از آنها را تشکیل می دهند.مسن ترهای این گروه ، که بخاطر بافت جمعیتی آلمان روز به روز برتعدادشان افزوده می شود، زمان بیشتری برای درمان نیاز دارند. همین ویژگی جمعیتی از عوامل مهم رشد اپیدمی ناراحتی های روحی در سال های آتی خواهد بود. تاثیرات منفی این پدیده بر اقتصاد کشور، تنها در سال 2008، بالغ بر 4 میلیارد یورو برآورد شده است.
در سال 2007 ، 37 درصد زنان و 25 درصد مردان آلمان ، حداقل یک بار در سال برای ناراحتی روحی خود به متخصص مراجعه کرده اند. در صد پایین ترمردان طبق برسی ها نه نشانه  ثبات روحی بالاتر بلکه برگزیدن جایگزین ها چون الکل، کار و فعالیت بیشتر و...از طرف آنهاست.
افسردگی در این میان، رتبه نخست ناراحتی های روحی  را به خود اختصاص می دهد. مطابق گزارش سازمان بهداشت جهانی، تا سال 2020، پس ازنارسایی های قلبی ، افسردگی رایج ترین ناراحتی مردم جهان خواهد بود.
به گفته کارشناسان استرس بیش از حد در محل کار(فشار زمان، سرعت عمل مورد انتظار، افزایش بغرنجی های فنی، سوء تفاهم، ترس از بیکارشدن و...) ، مهمترین عامل  گسترش اپیدمی ناراحتی های روحی است.

منبع : GEMEINDENETZWERK

۱ نظر:

منوچهر گفت...

بنده نسبت به امکان زیست معنادار بسیار بدبینم و راستش را بخواهید گمان میکنم در یک الی دو قرن بعدی بشریت تصمیم به انهدام کره زمین ( انهدام حیات بگیرد ). وچه عالی است این تصمیم.