غروب برمن

غروب شهر ما "برمن"
رودخانه " Weser "و کارخانه آبجو سازی " Beck's" (ساختمان سفید) ، دو صاحب نام این شهر در عکس دیده می شوند
عکس را دیروز31 اوت گرفتم.

هیچ نظری موجود نیست: