نیمی از پناهندگان جهان، قربانیان جنگ های آمریکا هستند!

نشریه آمریکایی"Think progress" مطلب زیر را در تاریخ 24 ژوئن 2011 به چاپ رسانده است:
"نیمی از پناهندگان جهان ، از جنگ های آمریکا گریخته اند!
جنگ های آمریکا در افغانستان و عراق ، تعداد زیادی از ساکنین این دو کشور را مجبور به ترک خانه و کشور خود کرده است.
مطابق بررسی اخیر کمیسیون عالی سازمان ملل در امور پناهندگان ، تقریبا نیمی از پناهندگان جهان از افغانستان (3,05 میلیون نفر) وعراق(1,68 میلیون نفر) هستند.
با اینحال نه آمریکا و نه بسیاری ازدیگرکشورهای پیشرفته جهان ، مسئولیت کمک به 10,55 میلیون نفر پناهنده تحت نظارت کمیسیون سازمان ملل متحد را به دوش نمی کشند و به جای آن ها ، پاکستان، ایران وسوریه، اصلی ترین کشورهای میزبان پناهندگان به شمار می آیند".
نشریه "اکونومیست" ارقام مربوطه را در جدول زیر ارائه می دارد:

هیچ نظری موجود نیست: