پس ازتصویب لایحه ملی شدن نفت...

60سال پیش: درواکنش های فوری استعمارگران به تصویب لایحه ملی شدن نفت درتاریخ 29 اسفند1329 ، زمینه سازی "کودتای 28مرداد"، کاملا مشهود است. اهمیت توجه به این مساله درآن است که شیفتگان ووابستگان کودتاگران هنوز سعی می کنند که کودتا را واکنشی به "خطرسرخ" در ایران قالب کنند.


لیدر محافظه کار انگلیس:"تصمیم مجلس ایران به ملی کردن صنعت نفت در سراسر کشور، هم خطرناک است و هم غیر قابل تحمل و باید یا از طریق مسالمت ،واگر نشد ، از طریق اعمال قدرت، از اجرای این تصمیم جلوگیری کرد..."

هیچ نظری موجود نیست: