سینما" تمدن"!


کمی پیش از انقلاب، درسالن انتظار سینما آسیا،یک تابلوی نقاشی فانتزی از"سینماتمدن" به دیوارنصب شده بود که درآن همچنین زنی چادربه کمر بسته مشغول گوشت کوبیدن و زنی دیگردر حال سرپا گرفتن بچه اش درسالن نمایش ،دیده می شد.

هیچ نظری موجود نیست: