کودکان و جهانخواران


مطلبی دراین باره: Presscore.ca

ارتش آمریکا ، تنها در ماه گذشته ،دوباربخاطر کشتارمردم در افغانستان ، مجبور به "عذرخواهی" شد:
1- 6 مارس:عذر خواهی دیوید پترائوس ، پس از تظاهرات واعتراضات به بمباران غیرنظامیان که 9 کودک نیز در جریان آن کشته شدند؛
2- 29 مارس :عذر خواهی پنتاگون از قتل غیرنظامیان ،پس از برملا شدن عکس و فیلم از "تیم مرگ ارتش آمریکا در افغانستان" ، که برای تفریح آدم کشی می کرده اند.
شگفت آوراست که دولت های آمریکا، با چنین زخم های عمیقی که به صورت مستمر بر وجدان بشریت می نهند، دائما از"نقض حقوق بشر" در کشورهای رقیب سخن می گویند وبرای قربانیانش اشک تمساح می ریزند.

هیچ نظری موجود نیست: