و چهارسال بعد...

28 مرداد 1328
در پایین عکس : "گزارش مهیج و چگونگی وقوع کودتا در سوریه"
ودرست چهار سال بعد درمطبوعات جهان و سوریه: ...

هیچ نظری موجود نیست: