کشف گنج در "فتق بند" مجروح!


در صفحه حوادث روزنامه اطلاعات 28 تیر1344، خبر مجروح و بستری شدن پیرمردی در بیمارستان "سینا"ی تهران منتشرشده بود، که در"فتق بند" ش مقادیری جواهرات گرانبها کشف می شود. یک هفته دیرتر، مشخص شد که او، "شائیم ذاکائیم"،از مهاجران لهستانی مقیم تهران و زندانی سابق اردوگاه آشویتس نازی ها بوده است. بقیه این ماجرای جالب را درلینک تصاویر "اطلاعات 1344"  ببینید وبخوانید: ( / / 2 3 / 45 / )
 

 

۱ نظر:

ناشناس گفت...


دکتر هولا کویی مدتی است در رادیو همراه با صهیونیستی مانند خودش میبدی برنامه رادیویی دارد
چند وقت پیش موضوع بحثی داشتند در پیرامون داعش وتشکیل و چگونگی آن. تعجب از این دارم هولاکویی که اینقدر با هوش است زمانی که تصمیم دارد مردم را به گمراهی بکشد خودش راهم فریب میدهد و نقش آ مریکا وسازمان
سیا وموساد اسراییل حتی به اذهان هیلاری کلینتون هم استناد نمی کند.وحتی از ترکیه وعربستان وقطر قرون وسطایی که یارو قال اربابش اسمی نمی برد.و نمی گویدخودش را به نادانی زده وتوپ را در زمین ایران وبه شیعه وسنی ربط داده است.واقعا هولاکویی در ان اندازه ای نحلیل سیاسی و بطرفانه و حقیقت گو یی داشته باشد نیست،.این را یک بچه شش ساله هم می تواند تشخیص دهد.چون اگرحقایق را در باره امپریالیزم وصهییونیزم بگوید .پس کاخ بورلی هیز خودش وثروت انچنانی که تونسط یهودیان آمریکایی بدست آمده از دست می دهد.به.این مثال معروف دکترمان که می گوید:اگر من در بهشت زندگی می کنم ر و دورورم پر از جهنم است . این جهان ادامه دار نیست منظور او ظلم امریکا به خاورمیانه ومردم آفریقا است
ولی جرات نمی کند نام امریکا را به زبان اورده که این جهنم توسط،امریکا ویارانش بپا شده برای مردم بیگناه جهان.