آشوب دربحرین:۶۲ سال پیش و امروز

"آشوب دربحرین"، عنوان صفحه نخست نشریه "تهران مصور" مورخ 15 مهر1328 بودکه این روزها نیز هرچند با ماهیتی کمی تا قسمتی متفاوت،مصداق عینی پیدا کرده است.آشوب 62سال پیش درنتیجه آزاروشکنجه فارس های بحرین توسط "بلگریو"، مستشار انگلیس و حاکم دست نشانده اش  با هدف "پاک سازی قومی" جهت آماده سازی شرایط برای جدا کردن رسمی بحرین از ایران (1971) به وقوع پیوست.
آن ایام که "تهران مصور"شرح آشوب بحرین را منتشرکرد ، سه سال ازسرکوب جنبش دمکراتیک آذربایجان می گذشت. روایت "مورخین" شاهنشاهی و آمریکایی براین گمان استواراست که گویااین جنبش را شوروی جهت الحاق آذربایجان ایران به خاک خود ،ساخته و پرداخته بود ولی به دنبال"اخطار و فشار" آمریکا وانگلیس، این"توطئه" نافرجام و تمامیت ارضی ایران محفوظ ماند . اقدامی که "سپاس" ابدی ایرانیان از این دو "مهد دمکراسی وآزادی" را موجب گردید !
دراین میان سوالی که بی پاسخ مانده  آن است که چرا این وقایع نگاران ودلسوزان "تمامیت و آزادی" میهن ما :1- در جدا شدن بحرین از ایران به ابتکار همین آمریکا وانگلیس واکنشی نشان نداده اند ؟! 2- این دوکشور"لیبرال "را بخاطر کودتا علیه دولت ملی و آزادیخواه دکتر محمد مصدق  سرزنش نکرده اند؟!
(لینک تصاویر "تهران مصور"15مهر1328 در مورد بحرین : / 1 / 2 / 3 / 4 /  و "اطلاعات ماهانه "فروردین 1327)


هیچ نظری موجود نیست: